BIP

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE POWYŻEJ 30 TYS. EURO O NAZWIE: DOSTAWA I MONTAŻ HALI PNEUMATYCZNEJ NA POTRZEBY XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. LOTNICTWA POLSKIEGO W WARSZAWIE. Rodzaj: Dostawy , e-mail:  a.danowskI@wp.pl , Data zamieszczenia postępowania: 02.07.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert.

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZI

1_Formularz_oferty

2_Formularz_Oświadczenia_dotyczący_spełniania_warunków_udziału_w_postępowaniu

3_Formularz_Oświadczenia_dotyczącego_przesłanek_wykluczenia_z_postępowania

4_Wykaz_dostaw

5_Wykaz_osób

6_Formularz_Oświadczenia_o_przynależności_lub_braku_przynależności_do_tej_samej_grupy_kapitałowej

7_Wzór umowy

8_PFU

DOKUMENTACJA SZKOŁY

Statut

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny XXXIX LO

Regulamin Rady Pedagogicznej XXXIX LO

Regulamin samorządu uczniowskiego XXXIX LO

Wnioski o duplikaty legitymacji i świadectw oraz nr konta dla wpłat

Procedury przechowywania i udostępniania pisemnych prac ucznia

Regulamin przyznawania punktów dodatnich i ujemnych z zachowania

Szkolny program edukacji kulturalnej 2018/2019

Procedura organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Wewnątrzszkolny system dor.zawod. LO_2018_2019

Zarządzenie 4 w sprawie inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych

Zarządzenie 5 w sprawie Instrukcji inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej w sprawie spisu programów komputerowych na dzień 31 grudnia 2016 r.

Zarządzenie 6 w sprawie przeprowadzania kontroli zarządczej w szkole
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook20
INSTAGRAM