Działalność XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie:

 XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie prowadzi działalność w zakresie edukacji na poziomie średnim. Działalność ta wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Szkoły / link/.

XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie jest szkołą publiczną zapewniającą bezpłatne nauczanie. Cykl kształcenia w szkole  trwa 4 lata po ukończeniu szkoły podstawowej i 3 lata po ukończeniu gimnazjum.

 Organem prowadzącym szkołę Miasto Stołeczne Warszawa a nadzór pod względem pedagogicznym sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie:

1)    Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia  szkoły i świadectwa  maturalnego;

2)     Ułatwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia; 

3)     Rozbudza zainteresowania uczniów oraz przygotowuje ich do wypełniania obowiązków obywatelskich i rodzinnych;

 4) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.