Projekt Edukacyjny

Projekt edukacyjny – tematy

BLOK HUMANISTYCZNY

 1. 1.Jestem Europejczykiem i obywatelem świata.
 2. 2.Moja mała ojczyzna.
 3. 3.Skąd jesteś? Skąd pochodzą Twoi dziadkowie? Rzecz o korzeniach.
 4. 4.My w szkole, szkoła w nas. Prawdziwy obraz uczniów Gimnazjum nr 71.
 5. 5.Rzecz o języku młodzieżowym.
 6. 6.Skąd się biorą autorytety? Czy są niezbędne dla młodego człowieka?
 7. 7.Świat duchowy czy realny?
 8. 8.Warszawa jako miasto wielokulturowe.
 9. 9.Świadkowie historii są obok nas. 30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
 10. 10.Sławni warszawianie.
 11. 11.Żydzi w Warszawie.
 12. 12.Warszawskie miejsca pamięci.
 13. 13.Warszawa jako Paryż północy.
 14. 14.Przekazy dawniej i dziś.
 15. 15.Życie i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – patrona Gimnazjum nr 71 na Bielanach.
 16. 16.600 rocznica bitwy pod Grunwaldem.
 17. 17.200 rocznica urodzin Fryderyka Chopina.
 18. 18.Muzea warszawskie – prezentacja wybranych obiektów.
 19. 19.Czesław Miłosz – życie i twórczość w 100 rocznicę urodzin.
 20. 20.Magiczne miejsca w Warszawie.
 21. 21.Czy znasz swój kraj? Informator o Polsce i Polakach.
 22. 22.Polscy laureaci nagrody Nobla.
 23. 23.Pisarze, patroni ulic na Bielanach. Informator.
 24. 24.Warszawskie nekropolie. Przewodnik.
 25. 25.Wolontariat w Polsce. Historia powstania i dzień dzisiejszy.
 26. 26.„Zakochaj się w Warszawie”. Przewodnik po najpiękniejszych miejscach w stolicy.
 27. 27.Media – historia i wpływ na współczesnego odbiorcę.
 28. 28.Język Internetu. Sposoby komunikowania się w Internecie.
 29. 29.Czas wolny dawniej i dziś. Sposoby spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.
 30. 30.Dramaty młodości. Problemy nastolatków i sposoby radzenia sobie z kłopotami
 31. 31.Polskie tradycje dawniej i dziś.
 32. 32.Edukacja w USA – fakty i mity.
 33. 33.Bielany wczoraj i dziś – przewodnik multimedialny.
 34. 34.Historia Gimnazjum nr 71 – przewodnik multimedialny.
 35. 35.Dlaczego warto wybrać naszą szkołę? Informator dla absolwentów szkoły podstawowej.
 36. 36.Największe festiwale muzyczne w Warszawie – przegląd.
 37. 37.Sale koncertowe w moim mieście. Prezentacja najciekawszych obiektów.
 38. 38.Instrumenty klasyczne i ich elektryczne odpowiedniki.
 39. 39.Profil Fryderyka Chopina na Facebook’u.

BLOK MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZY

 1. 1.Piramidy i inne budowle starożytne.
 2. 2.Ruch uliczny w moim mieście.
 3. 3.Korzyści i zagrożenia wynikające z użytkowania komputerów i Internetu.
 4. 4.Projekt skateparku przyszłości.
 5. 5.Poradnik wyszukiwania informacji w Internecie.
 6. 6.Ile chemii jem codziennie?
 7. 7.Jaki masz wpływ na efekt cieplarniany?
 8. 8.W poszukiwaniu alternatywnych źródeł energii.
 9. 9.Odkrycia Marii Skłodowskiej – Curie drogowskazem w epokę chemii jądrowej.
 10. 10.Dlaczego warto rzucić palenie wyrobów tytoniowych?
 11. 11.Program oraz kosztorys wycieczki do wybranej stolicy państwa należącego do Unii Europejskiej.
 12. 12.Piękna jest nasza Ziemia – gawęda przyrodnicza pod hasłem: „Mazowsze – moja mała ojczyzna”.
 13. 13.Czy znasz swoje miasto w obiektywie?

JĘZYKI OBCE

 1. 1.Pomniki (zabytki) Warszawy.
 2. 2.Najpiękniejszy region Polski.
 3. 3.Dzisiejsza moda.
 4. 4.Moje/nasze hobby.
 5. 5.Język angielski od początków do czasów współczesnych. Historia i ewolucja języka angielskiego.
 6. 6.Grupy etniczne mieszkające w krajach anglojęzycznych – religia, życie, wartości, tożsamość kulturowa.
 7. 7.Co czyni Brytyjczyków „innymi” od pozostałych narodów europejskich? (polityka, kultura, historia, odrębność religijna).
 8. 8.Wykorzystanie form dziennikarskich w procesie tworzenia programu telewizyjnego.
 9. 9.Teatr Szekspirowski.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 1. 1.AWF – uczelnia bielańska.
 2. 2.Mistrzowie sportu rodem z Warszawy.
 3. 3.Historia wybranej dyscypliny sportowej.
 4. 4.Obiekty sportowe w Warszawie wczoraj i dziś.
 5. 5.Sport w fotografii.
 6. 6.Formy aktywnego spędzania czasu wolnego.
 7. 7.Metody walki z otyłością.
 8. 8.Polskie złote

 

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych

w Gimnazjum nr 71 im. K. K. Baczyńskiego w Warszawie

Ustalenia ogólne

§ 1.

1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie II, a w szczególnych wypadkach ich

realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia

pierwszego okresu nauki w klasie III.

2. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.

3. Temat projektu wpisywany jest na świadectwie ukończenia szkoły.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie

nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu

gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia

szkoły.

§ 2.

Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być

przedłużony przez opiekuna zespołu.

§ 3.

Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych środków.

§ 4.

Nad realizacją projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadania to:

1) omówienie scenariusza projektu z uczniami;

2) przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami:

3) przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:

a) karta projektu,

b) karta samooceny ucznia,

c) karta oceny projektu,

d) karta oceny prezentacji projektu,

e) sprawozdanie z realizacji projektu.

4) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu:

5) organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji;

6) pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu;

7) motywowanie uczniów do systematycznej pracy;

8) pomoc w prezentacji projektu;

9) ocena projektu;

10) komunikacja z wychowawcą ucznia na temat jego udziału w projekcie;

11) koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest

międzyprzedmiotowy.

§ 5.

Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem w projekcie

międzyprzedmiotowym, jest zobowiązany do :

1) konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem;

2) czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu;

3) sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji,

zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym;

4) prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu;

5) współpracy z opiekunem projektu w ciągu roku szkolnego i podczas organizowania

Festiwalu Projektów;

6) ustalenia oceny przedmiotowej projektu;

7) udziału w ustaleniu oceny końcowej dla ucznia realizującego projekt, skutkującej

wpisem na świadectwie ukończenia szkoły;

8) udziału w ustaleniu oceny zachowania ucznia.

§ 6.

Wychowawca klasy jest zobowiązany do :

1) poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach

realizacji projektu edukacyjnego;

2) prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez

wszystkich uczniów klasy, w szczególności:

– wyboru tematu i grupy projektowej każdego ucznia klasy,

– monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z

opiekunem zespołu,

– przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom;

3) komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;

4) prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją

przez ucznia projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa).

Ustalenia organizacyjne

§ 7.

1. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy II

o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.

2. Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie II, nie później

niż w terminie do 15 września.

§ 8.

1. W terminie do 30 września nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają

dyrektorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która

będzie wymagana podczas realizacji projektu.

2. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.

3. Informacje, o których mowa w ust 1., udostępnia się uczniom na stronie internetowej

Gimnazjum i w bibliotece.

§ 9.

1. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 31 października, składając

wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie

od 3 do 6, przy czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe.

2. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka

zespołów uczniowskich.

3. W przypadku gdy uczeń:

1) nie zdecyduje o wyborze tematu;

2) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt;

3) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu

choroby), wychowawca klasy włącza go do określonego zespołu,

uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

§ 10.

Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem

uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

1) czas realizacji projektu;

2) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac;

3) podział zadań w zespole i zasady współpracy;

4) kryteria oceny projektu;

5) sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji

projektu.

§ 11.

1. Podczas pracy nad projektem opiekun projektu winien na bieżąco monitorować prace

zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek.

2. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy z

opiekunem, do pomocy uczniom.

Prezentacja projektu

§ 12.

1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od

tematyki realizowanego projektu.

2. Prezentacje odbywają się podczas Festiwalu Projektów, a jeśli nie ma możliwości

zaprezentowania wszystkich zrealizowanych projektów, w innym terminie,

wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych

projektów.

3. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach, jako obserwatorzy i zaproszeni

goście, mogą uczestniczyć:

1) uczniowie danej klasy;

2) rodzice uczniów;

3) osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, z

którymi wiązała się tematyka projektu;

4) inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną

ze względu na charakter projektu.

Ocena projektu

§ 13.

1. Oceny projektu dokonuje opiekun po konsultacji z innymi nauczycielami.

2. Kryteria oceny uwzględniają:

1) sprawozdania z projektu (np. karta realizacji projektu);

2) wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były

planowane i powstały;

3) sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia , jeśli było ono celem

projektu;

4) pracę zespołową i indywidualną ucznia (systematyczność, aktywność,

twórczość, współdziałanie);

5) samoocenę ucznia.

3. Ocenie podlega każdy z członków zespołu, któremu opiekun przedstawia informację

zwrotną o jego roli w realizacji projektu.

4. Opiekun projektu przedstawia wychowawcy informację o przebiegu realizacji

projektu przez uczniów, ocenie projektu poszczególnych uczniów.

5. Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym:

uczestniczył/nie uczestniczył w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na

świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.

6. Udział ucznia w realizacji projektu podlega ocenianiu z przedmiotu lub kilku

przedmiotów.

7. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zasadami

ustalonymi w Statucie Gimnazjum nr 71.

8. Dokumentacja zakończonego projektu zostaje przekazana dyrektorowi szkoły i jest

przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

Postanowienia końcowe

§ 14.

Dyrektor szkoły decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w

uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych

opiekunów).

§ 15.

Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizacji projektu edukacyjnego na

jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego nieobecność w szkole (np. nauczanie

indywidualne, inne sytuacje zdrowotne lub losowe).

§ 16.

Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji

projektów edukacyjnych.

§ 17.

Dyrektor szkoły w porozumieniu z rada pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego

regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.