Innowacja pedagogiczna "Piktografia"

Innowacja pedagogiczna z Gimnazjum nr 71 w ramach ZS119 w Warszawie. „Gramy w piktogramy” (w ramach projektu „Piktografia”) „PIKTOGRAFIA „    Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów Asylco. Zajęcia prowadziła p. Ewa Majewska.

OPIS INNOWACJI

Jak pokazują m.in. prowadzone w Polsce badania o charakterze jakościowym, np. obserwacje lekcji, w naszej szkole brakuje w pracy z uczniami stawiania  wyzwań w strefie ich najbliższego rozwoju, pobudzania ich aktywności intelektualnej, rozwiązywania problemów, działań motywujących poznawczo. Dominuje natomiast na każdym etapie kształcenia styl podający, narzucanie gotowych  reguł i schematów, zapamiętywanie a nie rozumienie. Efektem tej tradycji edukacyjnej są słabe wyniki na sprawdzianie po klasie szóstej, zwłaszcza w obszarach rozumowanie i wykorzystywanie wiedzy w praktyce, słabe wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części matematyczno-przyrodniczej, niechęć uczniów do przedmiotów matematycznych, niesamodzielność i schematyzm myślenia absolwentów polskich szkół.

 

Język symboliczny jest nie tylko skutecznym narzędziem komunikowania się w różnych sytuacjach, ale jest również potężnym narzędziem ułatwiającym rozwiązywanie problemów, w tym także dotyczących życia codziennego. Język symboliczny jest narzędziem wspierającym myślenie matematyczne, ale sam także musi być przez matematyczne myślenie wspierany.

W tym celu uczniowie muszą mieć w procesie kształcenia okazję do poznawania i stosowania różnych sposobów rozumowania i wnioskowania typowych dla matematycznej twórczości – do rozumowania indukcyjnego i dedukcyjnego, uogólnienia i specyfikacji, do dostrzegania i wykorzystywania prawidłowości, do rozumowania przez. Powinno to być ich udziałem na każdym etapie rozwijania umiejętności matematycznych – zarówno podczas manipulacji, jak i operowania zawansowanymi formalnie zapisami.

Cele innowacji

Celem głównym innowacji jest podwyższenie u uczniów szkół podstawowych i gimnazjów poziomu rozumienia matematyki i posługiwania się nią w praktyce poprzez wykorzystanie innowacyjnego narzędzia – pakietu edukacyjnego „Gramy w piktogramy”.

Celami szczegółowymi są:

 • podwyższenie umiejętności uczniów w zakresie:
 • dobierania modeli matematycznych do analizowanych sytuacji z uwzględnieniem posługiwania się językiem symbolicznym,
 • poziomu rozumienia pojęć matematycznych, także dzięki ich samodzielnemu konstruowaniu przez uczniów,
 • rozwiązywania problemów o charakterze matematycznym z wykorzystywanie procesów poznawczych istotnych dla myślenia matematycznego.
 • podwyższenie profesjonalnych kompetencji i umiejętności nauczycieli.

Spodziewanym rezultatem innowacji jest zwiększenie zainteresowania wśród uczniów matematyką oraz podniesienie jakości i efektywności uczenia się, poprzez:

Wzbogacenie zasobu metod i form  kształcenia wykorzystywanych przez nauczycielki/nauczycieli w pracy z uczniami, co wiąże się ze zmianą ich postaw i kompetencji zawodowych, w tym:

 • traktowanie procesu kształcenia jako procesu społecznego wymagającego komunikowania się i negocjowania znaczeń,
 • rozumienie matematyki jako rodzaju ludzkiej aktywności angażującej procesy myślowe w rozwiązywaniu problemów, matematyka to nie liczenie a myślenie,
 • stosowanie w większym zakresie niż dotychczas indywidualizacji w procesie edukacyjnym,
 • wykorzystanie pomocy dydaktycznych pobudzających konstruowanie przez uczennice/ uczniów pojęć matematycznych oraz wspierających samodzielność poznawczą.
 • Zmiany w postawach uczennic/uczniów:
 • samodzielność myślenia,
 • kreatywność,
 • gotowość do uczenia się we współpracy z innymi.

Podniesienie poziomu opanowania przez uczennice/uczniów umiejętności:

 • wykorzystania i tworzenia informacji,
 • nadawania i negocjowania znaczeń,
 • rozumowania i argumentowania,
 • użycia i tworzenia strategii,

„Witamy piktogramy” – czyli o zapisach rysunkowych i symbolicznych

Aktywna i twórcza praca uczniów podczas zajęć na pewno będzie zachęcać innych do pracy z piktogramami:

 • Dlaczego warto zmienić tradycję edukacyjną nauczycieli:
 • nauka według starych schematów
 • brak indywidualizacji pracy z uczniem
 • brak wykorzystania w prowadzeniu zajęć narzędzi multimedialnych
 • brak w posługiwaniu się symbolami (rysunkami) w rozwiązywaniu problemów matematycznych