PROJEKT EDUKACYJNY LEPSZA SZKOŁA

certLEPSZA SZKOŁA to projekt edukacyjny prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Nasza szkoła w roku szkolnym 2015/2016 realizowała projekt Lepszej Szkoły z matematyki. W projekcie uczestniczyli uczniowie klas  I, II, III gimnazjum. Odpowiedzialnymi za właściwą realizację programu byli nauczyciele matematyki: pani Ewa Majewska i pan Michał Gadzina .
Główne cele projektu to:

  • badanie efektywności nauczania
  • rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej
  • przygotowanie uczniów do udziału w sprawdzianie zewnętrznym
  • podnoszenie efektywności kształcenia i uczenia się

Uczestnictwo w projekcie dzięki specjalistycznym testom daje nauczycielom możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce, zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów.
Standaryzowane testy „Sesji z plusem” przeprowadzane  trzy razy w roku szkolnym (na wejście, w połowie i na końcu roku szkolnego), dają możliwość badania bieżących postępów w nauce całych zespołów klasowych i pojedynczych uczniów oraz możliwość stałej i rzetelnej oceny postępów uczniów w ciągu każdego roku nauki matematyki.

Za udział w projekcie i wprowadzenie innowacji pedagogicznych z matematyki, nasza szkoła otrzymała certyfikat „LEPSZEJ SZKOŁY”.