REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA

Godziny udostępniania:
 – w dni wolne od zajęć lekcyjnych – 9.00-20.00 (z wyłączeniem niedziel)
 – podczas zajęć lekcyjnych – 17.00-20.00

Boisko udostępniane jest:
– osobom prywatnym za powiadomieniem pracownika szkoły oraz ustaleniem czasu przebywania na boisku,
– grupom zorganizowanym zgodnie z podpisaną umową (wejście na boisko wyłącznie w obecności trenera).

Szkoła na bieżąco przeprowadza dezynfekcję sprzętu sportowego będącego jej własnością narażonego na bezpośredni kontakt z osobami korzystającymi z boiska.

Zasady udostępniania i korzystania z boiska szkolnego

 1. Na terenie boiska może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 14 uczestników i 2 trenerów.
 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie boiska mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży, maski lub przyłbicy. Obowiązek ten nie dotyczy osób znajdujących się w polu gry i czynnie w niej uczestniczących.
 3. Zarządca obiektu nie udostępnia dla potrzeb osób korzystających z boiska masek i innych środków ochrony osobistej.
 4. Każda osoba korzystająca z boiska jest zobowiązana do dezynfekcji rąk oraz własnego sprzętu sportowego, a przed wyjściem do dezynfekcji rąk.
 5. Zarządca obiektu udostępnia do dyspozycji środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego, a także kosze na zużyte środki ochrony osobistej oraz opakowania po napojach, pożywieni itp.
 6. Rekomenduje się aby korzystający z boiska przychodzili na teren boiska przebrani w strój sportowy.
 7. Podczas korzystania z boiska obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów na pole gry niezwiązanych zwyczajowo z uprawnianą w trakcie zajęć dyscypliną oraz wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją.
 8. Osoby z infekcjami górnych dróg oddechowych oraz niestosujące się do obowiązku zakrywania ust i nosa nie będą wpuszczane na teren boiska szkolnego.
 9. Osoby korzystające z boiska są zobowiązane do informowania pracowników szkoły o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.
 10.  Obowiązuje zakaz przemieszczania się osób korzystających z boiska w budynkach szkoły.
 11.  Osoby nie przestrzegające zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z terenu boiska szkolnego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – pracownik nadzorujący jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.
 12. W przypadku grup zorganizowanych za przestrzeganie zasad, określonych w niniejszym regulaminie oraz poinformowanie o nich uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący dane zajęcia. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia boiska podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji.
 13.  Szczegółowe wytyczne sanitarne dla otwarcia obiektów sportowych m.st. Warszawy w czasie epidemii koronawirusa w Polsce wydane przez Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego znajdują się na stronie internetowej szkoły – http://lo39.pl

Numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych:

WSSE w Warszawie (tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171),

Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) – tel. 800 190 590

Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna (tel. 606 108 040)

Dyrektor szkoły

Paweł Gmitrzuk