ZARZĄDZENIE nr 1

Warszawa, 1 września 2020

ZARZĄDZENIE  nr  1
w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021w XXXIX Liceum Ogólnokształcącym  im. Lotnictwa Polskiego

Na podstawie  § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) zarządzam co następuje: 

§ 1.


Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 
w dniach:

08 września 2020r. – egzaminy poprawkowe z matury
12 listopada 2020r. – bez odpracowania
13 listopada 2020r. – bez odpracowania
04 stycznia 2021 r. – bez odpracowania
05 stycznia 2021 r.– bez odpracowania 
04, 05, 06  maja 2021 r. – egzaminy maturalne 
04 czerwca 2021 r. – bez odpracowania

§ 2.

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów do 30 września 2020 roku o ustalonych terminach dni wolnych oraz harmonogramach organizacji pracy szkoły. 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor szkoły 
Paweł Gmitrzuk