Zima w mieści

zima w miescie

 

 

 

 

 

 

Warszawski Program „Zima w mieście 2017” na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy realizowany będzie od 13.02.2017 r. do 24.02.2017 r.  w 17 placówkach :

 1. Feryjnych placówkach edukacyjnych mieszczących się w siedzibach szkół podstawowych oraz zespołach szkół tj.: Szkole Podstawowej nr 53 M. Zaruskiego przy  ul. Rudzkiej 6; Szkole Podstawowej nr 187                            im. A. Mickiewicza przy ul. L.Staffa 21; Szkole Podstawowej z Oddziałami  Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej przy ul. J. Kasprowicza 107; Szkole Podstawowej nr 289 im. H. Sienkiewicza przy ul. W. Broniewskiego 99a; Zespole Szkół nr  52 przy ul. Szegedyńskiej 11; Zespole Szkół nr 124 przy ul. J. Conrada 6) funkcjonujących przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 17.00.

Dzieci uczestniczyć będą w różnorodnych zajęciach organizowanych przez wychowawców. W wyżej wymienionych placówkach prowadzone będą również punkty żywienia. Uczestnicy Warszawskiego Programu „Zima w mieście 2017” korzystać będą z posiłków odpłatnie. Dzienna opłata za posiłek wynosi 7 zł. Dzieci przebywające w feryjnych placówkach edukacyjnych otrzymają dwa posiłki, w tym jeden ciepły. Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające                z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego                      na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły lub OPS.

 1. punktach organizujących feryjne zajęcia specjalistyczne,                                  tj. w Młodzieżowym Domu Kultury  im. Marii Gwizdak                                       przy ul. H. Ch. Andersena 4; Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej przy                           ul. Szegedyńskiej 9a; Młodzieżowym Domu Kultury „Bielany” przy                             ul. Cegłowskiej 39; Bibliotece Publicznej   im. S. Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy  ul. T. Duracza 19; Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 26 przy ul. T. Duracza 19; Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 49, przy                            al. W. Reymonta 6; Mediatece START-META (MultiCentrum)                           przy ul. Szegedyńskiej 13a. W placówkach odbywać się będą zajęcia, które rozwijają zainteresowania kulturalne, artystyczne, naukowe  i społeczne. Oferta   skierowana jest do grup zorganizowanych oraz dzieci starszych                      i młodzieży, które mogą samodzielnie przemieszczać się i korzystać z kilku wybranych propozycji w ciągu dnia.
 2. Centrum Rekreacyjno-Sportowym Miasta Stołecznego Warszawy                      w Dzielnicy Bielany na pływalniach przy ul. J. Conrada 6 i ul. S.B. Lindego 20, hali sportowej przy ul. S.B Lindego 20 oraz hali pneumatycznej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego „SYRENKA” w Parku Olszyna u zbiegu ulic Gąbińskiej i Duracza.

Oferta zajęć we wszystkich wymienionych formach organizacyjnych jest nieodpłatna. W ramach środków budżetowych m.st. Warszawy przygotowane będą również imprezy ogólnomiejskie.

Szczegółowe informacje dostępne w placówkach.

Koordynatorzy w Dzielnicy Bielany: Robert Tkaczyk Wydział Oświaty i Wychowania tel. 22 37 33 340
Andrzej Neuman Zespół Sportu i Rekreacji tel.
22 37 33 144

 

 

Punkty zajęć realizujących Warszawski Program

„Zima w mieście 2017” na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

 

Punkty feryjnych placówek edukacyjnych
1. Szkoła Podstawowa nr 53 im. M. Zaruskiego, ul. Rudzka 6

tel. 228336565

13.02-24.02.2017 r.
2. Szkoła Podstawowa nr 187 im. A. Mickiewicza, ul. L. Staffa 21

tel. 22 834 03 87

13.02-24.02.2017 r.
3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami  Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej, ul. J. Kasprowicza 107

tel. 22 834 26 78

13.02-24.02.2017 r.
4. Szkoła Podstawowa nr 289 im. H. Sienkiewicza, ul. W. Broniewskiego 99a

tel. 22 663 67 73

13.02-24.02.2017 r.
5. Zespół  Szkół nr  52, ul. Szegedyńska 11

tel. 22 834 54 23

13.02-24.02.2017 r.
6. Zespół Szkół nr 124, ul. J. Conrada 6

tel. 22 669 75 81

13.02-24.02.2017 r.
Punkty feryjnych zajęć specjalistycznych
7. MDK  im. Marii Gwizdak, ul. H.Ch. Andersena 4

tel. 22 835 93 47

13.02-24.02.2017 r.
8. Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Szegedyńska 9a

tel. 22 834 52 59

13.02-24.02.2017 r.
9. MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39

tel. 22 834 13 47

13.02-24.02.2017 r.
10. Biblioteka Publiczna im. S. Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,

ul. T. Duracza 19 (Kino za rogiem)

tel. 22 663 83 14

13.02-24.02.2017 r.
11. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, ul. T. Duracza 19

tel. 22 639 88 51

20.02-24.02,2017 r.
12. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 49, al. W. Reymonta 6

tel. 22 663 73 85

13.02-17.02.2017 r.
13. Mediateka START-META (MultiCentrum), ul. Szegedyńska 13a,

tel. 22 291 44 61

13.02-24.02.2017 r.
  Centrum Rekreacyjno-Sportowe Miasta Stołecznego Warszawy

w Dzielnicy Bielany

 
14. Pływalnia CRS Bielany Warszawa, ul. J. Conrada 6

tel. 22 633 86 80

13.02-24.02.2017 r.
15. Pływalnia CRS Bielany Warszawa, ul. S.B. Lindego 20

tel. 22 835 00 08

13.02-24.02.2017 r.
16. Hala Sportowa, ul. S.B. Lindego 20

tel. 22 835 00 08

13.02-24.02.2017 r.
17. Hala pneumatyczna na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego

„SYRENKA” w Parku Olszyna u zbiegu ulic Gąbińskiej i T. Duracza

13.02-24.02.2017 r.

 

 

 

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

 1. Informacje dotyczące wypoczynku:
 2. Forma wypoczynku – półkolonia, feryjna placówka edukacyjna
 3. Termin wypoczynku…………………………………………………..
 4. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku

(miejscowość, data)                                                    (podpis organizatora wypoczynku)

 1. Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku
 2. Imię i nazwisko…………………………………………………………………….
 3. Imiona i nazwiska rodziców:……………………………………………………….
 4. Rok urodzenia………………………………………………………………………
 5. Adres zamieszkania ucznia…………………………………………………………
 6. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………
 7. Numery telefonów rodziców/opiekunów……………………………………………
 8. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku,
  w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym…………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
 9. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym
  i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary) …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień):

tężec …………………………………………………………………………………………………………..

błonica ………………………………………………………………………………………………………..

dur………………………………………………………………………………………………………………

inne ……………………………………………………………………………….

 1. Czy uczeń może uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych i nie ma przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń ruchowych, w tym pływania?……………………………

 

 • POWRÓT UCZNIA DO DOMU:

– uczeń samodzielnie wraca do domu tak/nie*,

– uczeń będzie odbierany przez:

1)…………………………………………………………………………………………

(proszę wpisać imię i nazwisko)

 

2)…………………………………………………………………………………………..

(proszę wpisać imię i nazwisko)

 

 

Zgłaszam pobyt ucznia w terminie………………………………………………………

Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za posiłki w wysokości 7 zł dziennie.*

Uczeń jest zwolniony z opłaty za posiłki.*

 

 

 

Numer PESEL uczestnika wypoczynku…………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

(data)                                                                                   (podpis rodziców/opiekunów)

*Niepotrzebne skreślić


 

 1. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU

Postanawia się:

 • zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek
 • odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu

(data)                                                                         (podpis organizatora wypoczynku)

 

 

 

 1. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU

 

Uczestnik przebywał…………………………………………………………………………………………………………..

(adres miejsca wypoczynku)

od dnia (dzień, miesiąc, rok)………………… do dnia (dzień, miesiąc, rok)……………………………………..

 

(data)                                                                     (podpis kierownika wypoczynku)

 1. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE…………………………………
  …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

 

 

(miejscowość, data)                                                        (podpis kierownika wypoczynku)

 • INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

(miejscowość, data)                                                  (podpis wychowawcy wypoczynku)

 

(Ramowy) Regulamin

 wakacyjnej/feryjnej placówki edukacyjnej

 

 1. Wakacyjne/feryjne placówki edukacyjne funkcjonują od poniedziałku do piątku
  w godz. 7.30 – 17.00.
 2. W/FPE pracują w modułach tygodniowych, zapisy uczestników dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni, od poniedziałku do piątku).
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru dziecka w godzinach pracy placówki. Nieprzestrzeganie godzin odbioru może skutkować odmową przyjęcia dziecka do placówki.
 4. Warunki uczestniczenia ucznia w W/FPE:
 • posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe zamieszkanie (zameldowanie) w Warszawie,
 • złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika do dnia 20 stycznia 2017 r.,
 • uiszczenie opłaty za posiłki w wysokości 7 zł dziennie[1] (dokument potwierdzający należy złożyć wraz z kartą kwalifikacyjną uczestnika).
 1. Uczestnik programu w W/FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika, który nie może korzystać z żywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie) są zobowiązani do przyniesienia posiłku przygotowanego w domu.
 3. Z opłat za posiłki zwolnione są uczniowie korzystający z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za posiłki najpóźniej do dnia 20 stycznia 2017 r.
 5. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu nieobecności w W/FPE w danym dniu, najpóźniej do godz. 8.30.
 6. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika posiłki dokonywany będzie po zakończeniu programu, do dnia 10 marca 2017 r., na wniosek rodzica/opiekuna prawnego ze wskazaniem dni, w których uczestnik był nieobecny.
 7. Wszystkie zajęcia prowadzone w W/FPE w ramach Programu są bezpłatne.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika, w strój, nakrycie głowy i obuwie, stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć.
 9. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia ucznia z udziału
  w zajęciach.
 10. Za szkody wyrządzone przez uczestnika odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

 

……………………………………….

(pieczęć placówki)

 

[1] Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.