Deklaracja dostępności

XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Lo39.

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-03-04.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

•część plików nie jest dostępna cyfrowo.

•brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

•zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów.

•filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

•zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Powody braku spełniania wymagań:.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Zamieszczono informacje w postaci załączników w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej – http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=a3c9e34b-e913-40ca-84fd-06c163f39191

Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Kuśmierski, akusmierski@eduwarszawa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 834 90 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Wejście do budynku XXXIX Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie znajduje się od strony ul. Babickiej. W czasie trwania zajęć lekcyjnych poprzez szatnię uczniowską schodami w dół. W szatni pracownik obsługi może udzielić informacji na temat lokalizacji pomieszczeń w szkole oraz pomocy w dotarciu do nich. W razie potrzeby dostępne jest również drugie wejście z poziomu chodnika, schodami na wysokość kondygnacji parteru szkoły.

2. Budynek szkoły nie posiada windy, pochylni lub platform ułatwiających dostęp osobom z niepełnosprawnością ruchową.

3. Szkoła nie posiada pętli indukcyjnych, informacji głosowych udzielają pracownicy administracji i obsługi. Na korytarzach znajdują się informacje wizualne informujące o rozmieszczeniu pomieszczeń.

4. Szkoła nie posiada miejsc parkingowych przypisanych do obiektu. Najbliższe miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane są przy Al. Zjednoczenia ok. 300 m. od szkoły.

5. Szkoła umożliwia wstęp z psem asystującym.

6. Szkoła nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Aplikacje mobilne

1 – Brak aplikacji moblilnych.