III Warszawski Konkurs Wiedzy o Zawodach „Mój wymarzony zawód”

III Warszawski Konkurs Wiedzy o Zawodach „Mój wymarzony zawód”

Zapraszam wszystkich uczniów klas I – III Gimnazjum do udziału w konkursie.

Ostateczny termin składania prac  – 27 lutego 2017  ( pierwszy poniedziałek po feriach zimowych).

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do pedagoga szkolnego –

koordynatora doradztwa zawodowego w szkole p. Anny Koperskiej

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs polega na opracowaniu przez ucznia gimnazjum prezentacji multimedialnej w programie Power Point lub Prezi na temat
  ,,Mój wymarzony zawód”, oraz zaprezentowaniu tej pracy w formie wypowiedzi ustnej (krótkie wystąpienie).
 2. Czas na prezentację pracy i omówienie: maksymalnie 10 minut.
 3. Każdy gimnazjalista może zgłosić jedną pracę konkursową.
 4. Jedna szkoła może zgłosić co najwyżej dwie prace konkursowe.
 5. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przedstawienia zgody rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych, rozpowszechnianie wizerunku uczestnika konkursu oraz upowszechnienie pracy konkursowej. ( zał.1)
 6. Prezentacja powinna zawierać maksymalnie 20 slajdów.
 7. W prezentacji powinny znajdować się:
 • nazwa i krótki rys historyczny zawodu
 • specyfika pracy w danym zawodzie
 • kwalifikacje niezbędne do wykonywania danego zawodu
 • drogi kształcenia – szkoły, studia
 • umiejętności, predyspozycje niezbędne do wykonywania tego zawodu
 • możliwości zatrudnienia
 • informacje o znanych osobach wykonujacych ten zawód

Podczas omawiania prezentacji uczeń powinien umieć uzasadnić wybór wymarzonego zawodu.

Prace konkursowe należy składać w formie nośnika elektronicznego (płyta CD) zawierającego treść prezentacji multimedialnej.

 1. Każda płytka powinna być opisana wg. schematu:
 • tytuł prezentacji
 • imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły
 • imię i nazwisko szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego
 • e- mail i telefon kontaktowy koordynatora szkolnego
 1. Do pracy konkursowej powinna być dołączona zgoda rodzica /prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych ucznia, zgodnie
  z załącznikiem do regulaminu (zał. 1).

III Warszawski Konkurs Wiedzy o Zawodach

„Mój wymarzony zawód”

Regulamin

WSTĘP

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego działające w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zwani dalej Organizatorem zapraszają uczniów gimnazjów m. st. Warszawy do udziału w konkursie wiedzy
o zawodach „Mój wymarzony zawód”.  Celem konkursu jest promowanie wiedzy o zawodach oraz zachęcanie uczniów do aktywnego konstruowania własnej kariery zawodowej.

Zapraszamy wszystkich uczniów gimnazjów do udziału w konkursie!

 1. Tematyka konkursu dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości, w tym zawodów, w którch kształcą warszawskie szkoły zawodowe.
 2. Wymarzony zawód zostanie przedstawiony w formie prezentacji multimedialnej, omówionej przez ucznia.
 3. Czas trwania konkursu: styczeń 2017 r.–maj 2017r.
 4. Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach:

I etap, tzw. szkolny: odbędzie się na terenie każdego gimnazjum biorącego udział w konkursie – Komisja Szkolna oceni i wybierze najlepsze prace.

II etap, tzw. międzyszkolny: 18 Komisji Dzielnicowych wybierze maksymalnie dwie prace sposród przesłanych przez Komisje Szkolne.

III etap, tzw. finałowy: Kapituła Konkursu oceni nadesłane prace
wg. ustalonych kryteriów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

CELE KONKURSU

 1. Pogłębianie wiedzy na temat zawodów, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe.
 2. Rozbudzanie zainteresowań nowymi zawodami pojawiającymi się
  na współczesnym rynku pracy.
 3. Rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej.
 4. Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez komponowanie treści pracy konkursowej.

 

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs polega na opracowaniu przez ucznia gimnazjum prezentacji multimedialnej w programie Power Point lub Prezi na temat
  ,,Mój wymarzony zawód”, oraz zaprezentowaniu tej pracy w formie wypowiedzi ustnej (krótkie wystąpienie).
 2. Czas na prezentację pracy i omówienie: maksymalnie 10 minut.
 3. Każdy gimnazjalista może zgłosić jedną pracę konkursową.
 4. Jedna szkoła może zgłosić co najwyżej dwie prace konkursowe.
 5. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przedstawienia zgody rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych, rozpowszechnianie wizerunku uczestnika konkursu oraz upowszechnienie pracy konkursowej. ( zał.1)
 6. Prezentacja powinna zawierać maksymalnie 20 slajdów.
 7. W prezentacji powinny znajdować się:
 • nazwa i krótki rys historyczny zawodu
 • specyfika pracy w danym zawodzie
 • kwalifikacje niezbędne do wykonywania danego zawodu
 • drogi kształcenia – szkoły, studia
 • umiejętności, predyspozycje niezbędne do wykonywania tego zawodu
 • możliwości zatrudnienia
 • informacje o znanych osobach wykonujacych ten zawód

Podczas omawiania prezentacji uczeń powinien umieć uzasadnić wybór wymarzonego zawodu.

Prace konkursowe należy składać w formie nośnika elektronicznego (płyta CD) zawierającego treść prezentacji multimedialnej.

 1. Każda płytka powinna być opisana wg. schematu:
 • tytuł prezentacji
 • imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły
 • imię i nazwisko szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego
 • e- mail i telefon kontaktowy koordynatora szkolnego
 1. Do pracy konkursowej powinna być dołączona zgoda rodzica /prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych ucznia, zgodnie
  z załącznikiem do regulaminu (zał. 1).

ORGANIZACJA KONKURSU

 1. I etap konkursu: komisja powołana przez Szkolnego Koordynatora Doradztwa Zawodowego ogłasza konkurs w danej szkole i przeprowadza szkolne eliminacje wg. kryteriów opisanych powyżej.
 2. Komisja wybiera dwie najlepsze prace uczniów i wysyła je do Wydziału Oświaty właściwego dla dzielnicy m.st. Warszawy.
 3. II etap konkursu: eliminacje zewnętrzne. Koordynatorzy Doradztwa Zawodowego w dzielnicach powołują i uczestniczą wraz z Koordynatorami Doradztwa Zawodowego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych
  w pracach Komisji Dzielnicowych.
 4. Komisja dokonuje oceny prac (same prezentacje lub za zgodą Komisji przedstawienie prezentacji osobiście przez autora). Maksymalnie dwie prace z każdej dzielnicy przekazywane są do Biura Edukacji Urzędu
  st. Warszawy.
 5. III etapu konkursu: finał konkursu. Nadesłane prace zostaną zaprezentowane przez uczniów przed Kapitułą Konkursu powołaną przez Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Kapituła ocenia prezentacje uczniów wg. kryteriów opisanych powyżej.
 6. Kapituła bierze pod uwagę zakres merytoryczny prezentacji multimedialnej, jej formę graficzną, niepowtarzalność, innowacyjność oraz atrakcyjność wystąpienia autora pracy konkursowej. Czas przeznaczony na prezentację każdej pracy to maksymalnie 10 minut.
 7. Kapituła może zadać trzy pytania autorowi prezentowanej pracy konkursowej dotyczące przedstawionej prezentacji zawodu.
 8. Kapituła wyłania sześć najwyżej ocenionych prac przyznając I, II, III miejsce
  oraz wyróżnienia.
 9. Ogłoszenie wyników i prezentacja nagrodzonych prac nastąpi na Gali Finałowej. Autorzy tych prac zostaną uhonorowani wartościowymi nagrodami rzeczowymi.

TERMINY KONKURSU

 1. I etap konkursu – od 16.01.2017r. do 01.03.2017r.
 2. II etap konkursu – od 02.03.2017r. do 23.03.2017r.
 3. III etap konkursu – 27.03. 2017r. do 28.04.2017 r.
 4. Gala Finałowa – 30.05. 2017r.

 

PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnicy konkursu przesyłając pracę konkursową dokonują przeniesienia na Organizatora konkursu autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy.
 2. Organizator ma prawo do publicznego udostępniania prac konkursowych
  na stronach internetowych należących do Organizatora oraz udostępnianie
  w Internecie, w tym na portalach społecznościowych.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją Konkursu.
 2. W imieniu uczniów niepełnoletnich biorących udział w Konkursie zgodę w powyższym zakresie wyrażają rodzice lub prawni opiekunowie wypełniając formularz zgody dołączony do Regulaminu Konkursu w postaci załącznika.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika musi być dostarczona w I etapie konkursu do koordynatora szkolnego, który przesyła zgodę do Organizatorów Konkursu wraz z pracą konkursową.
 4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne z jego rezygnacją udziału w konkursie .

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie!

                  KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Dodatkowych informacji udzielają:

Joanna Odzeniak, Biuro Edukacji  Urzędu m. st. Warszawy

e – mail: jodzeniak@um.warszawa.pl

tel.: 22 443 35 07

Małgorzata Polkowska,WCIES

e-mail: malgorzata.polkowska@wcies.edu.pl

tel.: 600-778-185

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu ,,Mój wymarzony zawód” – Gimnazja

 

 

 

…………………………………….

Miejscowość,  data

 

 

Oświadczenie dotyczące uczestnika konkursu ,,Mój wymarzony zawód”

 

……………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko

………………………………………………………………..………………………………

Nazwa szkoły

 

 

 

Ja niżej podpisana/y……………………………………………………………………………

zamieszkała/y w ………………………………………………………………………………

przy ul…………………………………………………………….……………………………

niniejszym wyrażam zgodę na:

 1. przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu „Mój wymarzony zawód”
 2. używanie, powielanie i rozpowszechnianie wizerunku, wypowiedzi mojego dziecka oraz wykonanej przez moją córkę/mojego syna pracy konkursowej.

Niniejsza zgoda obejmuje formy publikacji utrwalone na wszelkich nośnikach (w postaci fotografii, dokumentacji dźwiękowej lub filmowej)  dotyczące Konkursu: ,Mój wymarzony zawód”, w którym uczestniczy moje dziecko: publikacje w prasie, rozpowszechnienie
w Internecie na stronach Biura Edukacji m. st. Warszawy i WCIES.

Ponadto oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem III Warszawskiego Konkursu:
,, Mój wymarzony zawód” dla szkół gimnazjalnych i w pełni go akceptuję.

 

 

_______________________________

PODPIS rodzica/opiekuna prawnego